ico_top_handphone telefon: 81 536 56 00 ico_top_letter e-mail: sekretariat@nskonsulting.pl
Reklama
Reklama

Kwalifikacje przyszłości

Logo Kwalifikacje przyszlosci

„Kwalifikacje przyszłości”

Projekt skierowany jest do osób pracujących (umowa o pracę, powołanie, wyboru,  mianowanie, spółdzielcza umowa o pracę, kadra kierownicza, właściciele, współwłaściciele) w mikroprzedsiębiorstwach z woj. lubelskiego z branży turystycznej, nie korzystających ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 POKL w latach 2007-2011 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia z zakresu (do wyboru):     

„Jak efektywnie korzystać z zasobów w przedsiębiorstwie turystycznym” – 80h

Program:

•              proekologiczne rozwiązania z zakresu systemów grzewczych i elektrycznych

•              efektywne gospodarowanie ciepłem, gazem

•              metody oszczędzania, odzyskiwania i wtórnego wykorzystania ciepła i energii elektrycznej

•              proekologiczne rozwiązania z zakresu zaopatrzenia w wodę

•              oczyszczalnie ścieków

•              przetwarzanie odpadów

•              bilans korzyści

•              przykłady dobrych praktyk z regionu

„Odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwie turystycznym” – 80h

Program:

•              rodzaje Odnawialnych Źródeł Energii

•              jej źródła oraz ocena zasobów w skali kraju/województwa/regionu

•              wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepła lub ogrzewania

•              wodne i powietrzne kolektory słoneczne

•              fotowoltaika (przetwarzanie światła słonecznego na energię elektryczną)

•              wykorzystanie ciepła powierzchniowego

•              pozyskiwanie energii geotermalnej

•              spalanie biomasy

•              bilans korzyści

•              przykłady dobrych praktyk z regionu

oraz dodatkowo dla wszystkich Uczestników szkolenie:

„Finansowanie rozwiązań proekologicznych w turystyce” – 24h

Program:

•              źródła finansowania Odnawialnych Źródeł Energii

•              Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

•              Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

•              Program Energetyczne Wykorzystanie Zasobów Geotermalnych – NFOŚiGW

•              Program Finansowania Rozwoju Energi Zrównoważonej w Polsce

•              Projekt Efektywności Energetycznej GEF

•              kredyty proekologiczne

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerską
 • materiały szkoleniowe     
 • wyżywienie

DANE KONTAKTOWE:

Szczegółowych informacji udzielamy w Biurze Projektu codziennie od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00, ul. Skromna 5, 20-704 Lublin, tel. 531 644 066, www.kwalifikacjeprzyszlosci.com , e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Nowa Szansa!

Logo_Nowa_szansa

Szanowni Państwo, w dniu 02.01.2013 r. firma NS Konsulting Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu „Nowa szansa!”.

Projekt realizowany jest na terenie  województwa podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej

Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja trwa! – Zapraszamy do składania dokumentów.

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej 60 osób (15-64 lata) pozostających bez zatrudnienia, z województwa podlaskiego,  na terenie którego właściwy ośrodek pomocy społecznej nie realizował bądź przerwał realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL w latach 2008-2011.

O PROJEKCIE

Projekt „Nowa szansa!” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej; Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Organizatorem projektu jest firma NS Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Projekt ten skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych (z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. nr 99 z 2004 r. z póź. zm. poz. 1001), zainteresowane uzyskaniem dodatkowych umiejętności poprzez odbycie szkoleń oraz stażu, zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego na terenie gmin: Augustów – miasto, Lipsk, Nowinka, Płaska, Zambrów – miasto, Szumowo, Kołaki Kościelne, Zambrów, Radziłów, Szczuczyn.

SZKOLENIA

W ramach projektu oferujemy:

-     szkolenia:

 • · doradztwo zawodowe (16h)
 • · komputerowe (60h) - Tematyka: obsługa komputera, praca z Internetem, odbieranie i nadawanie poczty elektronicznej, arkusze kalkulacyjne, edytory tekstu, prezentacje graficzne;
 • · jeżyk angielski (60h) - Celem zadania jest zdobycie umiejętności językowych. Tematyka: podstawy językowe, mini dialogi, konwersacje, wypowiedzi tematyczne, nauka słownictwa, skład. i leksyka, język obcy w pracy. Zajęcia mają charakter praktyczny i teoretyczny, podstawy gramatyki, wypowiedzi pisemne w języku obcym;

-     szkolenia zawodowe:

 • · Technik prac biurowych (120h) - obieg dokumentów w firmie, archiwizacja dokumentów, obsługa spraw kadrowych, obsługa biura, gromadzenie, rejestracja informacji i dokumentów oraz ich przetwarzanie, obsługa dokumentów obcojęzycznych.
 • · Technik rachunkowości (120h) - prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie czynności wymaganych przepisami, ustalanie Planu Kont dostosowanego do potrzeb, udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowości dokumentów zdarzeń gospodarczych, udzielanie porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, naliczanie mc odpisów amortyzacyjnych, prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT, rozliczanie podatku dochodowego;

-     Płatne staże (480h) - stażysta ma za zadanie wykorzystanie praktycznych umiejętności UP zdobytych podczas szkoleń, zwiększenie doświadczenia zawodowego UP oraz nawiązanie kontaktów zawodowych, które ułatwią zdobycie zatrudnienia, każdy UP otrzyma opiekuna, który wystawi opinię na koniec stażu.

Zapewniamy:

 • · wysokie stypendia szkoleniowe
  i stażowe
 • · materiały szkoleniowe
 • · wykwalifikowaną kadrę
 • · catering na szkoleniach
 • · zaświadczenia o ukończeniu szkoleń
 • · doskonale wyposażone sale szkoleniowe

REKRUTACJA

Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest dostarczenie do Biura Projektu sporządzonej na odpowiednich formularzach kompletnej dokumentacji składającej się z następujących elementów:

- Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Projektu

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej.

Podpisane dokumenty należy dostarczyć osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres ul. Mostowa 12e/3, 16-300 Augustów - Biuro Projektu "Nowa szansa".

Rekrutacja ma charakter otwarty. Komisja Rekrutacyjna wyłoni 60 osób, biorąc pod uwagę kompletność złożonej aplikacji oraz kryteria wskazane w Regulaminie Projektu.

KONTAKT

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel.: 519 323 890

Wysokie kwalifikacje w branży turystycznej

Logo_Wysokie_kwalifikacje_w_brany_turystycznej

Bezpłatne szkolenia

Uczestnikami Projektu mogą być:

PRACOWNICY oraz KADRA ZARZĄDZAJĄCA mikro i małych przedsiębiorstw działających na terenie województwa zachodniopomorskiego

OFERUJEMY BEZPŁATNE SZKOLENIA:

dla pracowników (90 godzin) do wyboru:

Marketing internetowy w turystyce – informacje o najnowszych zjawiskach w PR i marketingu w sieci m.in.:

§   zasady tworzenia i pozycjonowania stron internetowych,

§   rodzaje i formy reklamy,

§   modele zakupu powierzchni reklamowych.

Public relations w turystyce – prowadzenie skutecznych działań  PR np.:

§   sposoby budowania pozytywnego wizerunku firmy,

§   CSR.

Finansowanie działalności firmy turystycznej – kompleksowe szkolenie z zakresu m.in.:

§   strategii zarządzania finansami w turystyce,

§   specyfiki dofinansowania w ramach programów unijnych.

 

dla kadry zarządzającej (90 godzin) do wyboru:

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym – szkolenie obejmuje tematykę m.in.:

§   podnoszenia jakości kadr – diagnoza potrzeb szkoleniowych, badania jakości usług w przedsiębiorstwie turystycznym,

§   metod weryfikacji efektów pracy zespołu i diagnozy predyspozycji pracowniczych.

Zarządzanie strategiczne w turystyce, m.in.:

§   analiza SWOT,

§   optymalizowanie struktur organizacyjnych w kontekście wdrażania strategii,

§   planowanie i zarządzanie zmianami organizacyjnymi.

Zarządzanie zasobami ludzkimi - poznanie zasad funkcjonowania sprawnego zespołu, m.in.:

§   istota ról zespołowych, sposoby kierowania zespołem,

§   określenie zadań związanych z udrażnianiem komunikacji i rozmów z podwładnymi.

GWARANTUJEMY

Zaświadczenia o odbytych szkoleniach

Materiały szkoleniowe dla wszystkich uczestników

Catering w trakcie szkoleń

 

W ramach projektu zostanie zorganizowane obowiązkowe dla wszystkich uczestników Spotkanie dotyczące świadomości ekologicznej, którego celem  jest budowanie motywacji i postaw prośrodowiskowych.

Sczegółowe informacje i zgłoszenia:

Tel. 530 399 007

www.wysokie-kwalifikacje.com.pl

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Biuro Projektu

NS Konsulting Sp. z o.o.

Ul. Gdańska 1, pok. 101

73-110 Stargard Szczeciński

Projekt realizowany jest w okresie:

 • cialis femme Lacquisition de décès pourrait même être noté de la conception, vous devez être interpersonnelles vraiment dans la sélection de nulle part rapidement supplément de santé.
01.2013 – 02.2014

Wysoka jakość gościnności na Dolnym Śląsku

Logo_Wysoka_jako_gocinnoci_na_Dolnym_lsku

Zapraszamy Pracowników z mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw z branży hotelarskiej lub gastronomicznej z terenu woj. Dolnośląskiego do udziału w

bezpłatnych szkoleniach !

Szkolenie zawodowe z certyfikatem VCC Select Competence (do wyboru):

 • technik sprzedaży (40h)

- pozyskiwanie klientów

- nawiązywanie kontaktu z klientem

- prezentacja ofert

- obsługa przedsprzedażowa

- i inne

 • marketing internetowy (40h)

- podstawy e-Marketingu

- samodzielna analiza efektywności narzędzi e-Marketingu

- i inne

 • negocjacje z elementami NLP (40h)

- korzyści z negocjacji

- przekonywanie

- podstawy NLP

- konstruowanie celów

- i inne

Szkolenie komputerowe E-CITIZEN (96h)

- techniki informatyczne

- grafika komputerowa i obsługa sieci informatycznej

- posługiwanie się narzędziami technik informacyjnych

- i inne

Szkolenie językowe z certyfikatem TOEIC (96h)

- szczególny nacisk na słownictwo branżowe

Podczas zajęć zapewniamy: wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską, materiały dydaktyczne, catering

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Szkolenia realizowane są w ramach projektu: "Wysoka jakość gościnności na Dolnym Śląsku"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH, LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

KONTAKT  tel: 519 308 955, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.goscinnoscnadolnymslasku.pl

Budownictwo na miarę XXI wieku

logo__Budownictwo

BUDOWNICTWO NA MIARĘ XXI WIEKU

Zapraszamy Architektów oraz Pracowników branży budowlanej sektora MŚP
z terenu woj. małopolskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach /do wyboru/:

- FOTOWOLTAIKA W BUDOWNICTWIE -  pozyskiwanie energii słonecznej (96h dydaktycznych)

program szkolenia obejmie m.in. zagadnienia takie jak:

systemy fotowoltaiczne dołączone do sieci oraz systemy autonomiczne, instalacja systemów PV oraz monitorowanie ich pracy, fotowoltaika zintegrowana w budownictwie – technologia BIPV, finansowanie instalacji PV w Polsce - programy ramowe UE, metody instalacji systemów PV oraz monitorowania ich pracy.

-BUDYNKI PASYWNE - proekologiczne rozwiązania
w zakresie systemów grzewczych i wentylacji (96h dydaktycznych)

program szkolenia obejmie m.in. zagadnienia takie jak:
bryły budynku a zapotrzebowanie na energię, izolacja przegród, systemy ogrzewania i wentylacji, termomodernizacja, wentylacja
i rekuperacja,  zintegrowane systemy grzewcze, odzyskiwanie ciepła z wentylacji, bilans korzyści, wymagania formalnoprawne bilans korzyści.

 

Podczas zajęć zapewniamy: wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską, materiały dydaktyczne, poczęstunek/obiad

 

100% kosztów szkoleń finansowanych jest z Europejskiego Funduszu Społecznego
w formie pomocy de minimis.
Uczestnicy/Uczestniczki szkoleń nie wnoszą żadnych opłat.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu: "Budownictwo na miarę XXI wieku"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH, LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

KONTAKT  tel: 519 323 895, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.budownictwo21wiek.pl

Nie daj się zmianom - przekwalifikuj się!

LOGO_Nie_daj_si

Informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2012 zakończyliśmy realizację projektu "Nie daj się zmianom - przekwalifikuj się!".

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 

twojt

razemwyk

 

bdprzedsibiorczy16nowe kompetencje-116technologie logobadz aktywny i wr do pracyaktywizuj si i pracuj logo wyb16recepta na zwolnienie16praca i ty16perspektywa na sukces16i ty wrcisz do zawodowej gry kompetencjelogo

  wlasnafirmalogo2
 

glowna_logo_kl

glowna_logo_ue

Forum_szkolenia

 

 logo vcc

 

efs_florystyczne kwalifikacje

przyszlosc logo kolor 1

uwerz w swoje moliwosci

nowe kompetencje

elastyczna praca

NP_NH_logo

efs_szkolenia i doradztwo dla odchodzacych z rolnictwa

przedzalnia

stop bezr - logo ok

szansa dla rolnikw

ok_Logo_Rozwoj_droga_do_sukcesu

 

Logo_Wiedza

 

PRZEDZALNIA_logo_6

Spoldzielnia_socjalna_LOGO

LOGO_Nie_daj_si

Logo_Ekokwalifikacje

logo_WygraJ

Logo_Rozwijaj_swoje_umiejtnoci

logo_jUSTYNA

Logo_Budowlacy

LOGO_AKADEMIA_PRZYWODCOW

 

 Logo Paleta Nowych Mozliwosci

Logo Informatyczne kwalifikacje

Logo Zachodniopomorski SPIN Przedsiębiorca

Logo Budownictwo na miarę XXI wieku

Logo Wysokie kwalifikacje w branży turystycznej

Logo Nowa szansa

Logo Wysoka jakość gościnności na Dolnym Śląsku

Logo Kwalifikacje przyszlosci

Logo Dziś aktywni - jutro pracujący

Logo Turystyka przyjazna środowisku

Logo Rozwój budownictwa szansą dla regionu

LOGO EKOBUDOWNICTWO 10 2013 113

lubelskie centrum IT

Logo ZWOLNIONY ZATRUDNIONY

LOGOOOOOO

Im wcześniej tym lepiej kolor

Innowacyjny start edukacyjny

logo

 

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt Enzo Sp. z o.o.

Wykonanie mikrobit.pl
serwis zbudowany w technologii mCMS